Om Metodistkirken

Metodistkirken er en frikirke

Metodistkirken er en frikirke. Det betyder, at den er uafhængig af staten og ikke modtager økonomisk støtte fra den. Kirken er selvfølgelig underlagt dansk lov, men alt andet bestemmer vi selv, præsters ansættelse,
krav til præsternes tro og liv, menighedernes liv osv. Uafhængigheden af staten betyder også, at menigheden selv er ansvarlig for sin økonomi. Det
er en naturlig ting, at bidrage økonomisk til at kirken kan fungere, medlemmerne betaler fra 1,5% af deres indkomst helt op til 10%.Metodistkirken har siden 1865 været et statsanerkendt trossamfund i Danmark med ret til at foretage dåb, konfirmation, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.I Danmark er Metodistkirken en af de små frikirker med ca. 2.000 medlemmer. Men på verdensplan er den ét af de største protestantiske kirkesamfund med omkring 80 mio medlemmer.

Strandby Metodistkirke i tal – 2020

Strandby Metodistkirke har 762 medlemmer heraf 477 i bekendende og 285 i døbt medlemskab. MBUR – Børne-og ungdomsarbejdet, samt spejder- og musikarbejdet tæller 159 børn og unge. Gudstjenestedeltagelsen har et gennemsnit på 94 personer pr. uge. Medlemmernes kirkebidrag i 2019
blev på i alt 1.404.423 kr.

Dåb

Vi tror, at alle børn er Guds børn, fordi Jesus gennem sin død og opstandelse har fjernet alt det, der kan skille et menneske fra Gud. Vi tror ikke, at det udøbte barn går fortabt. Vi døber børn, fordi vi gerne vil give dem den bedst mulige start på livet, og det får de med Guds velsignelse. Menigheden er faddere og sammen med forældrene lover de, at de vil lære barnet om Gud og lede det ind i menighedens fællesskab – det er særligt for Metodistkirken.

Voksne, som har en personlig tro på Gud, kan blive døbt i Metodistkirken, hvis de ikke er døbt i forvejen.


En personlig relation til Gud

Troen på den treenige Gud Fader, Søn og Helligånd må den enkelte selv tage stilling til. Du bliver ikke kristen fordi du er døbt eller går i kirke. At være kristen er at have en relation til Gud. Gud vækker troen i en, det er ikke vores egen præstation. Troen er en gave, som vi kan opsøge og sige ja til eller afvise.


At vokse i troen

Når du har sagt ja til at tro på den kristne Gud, er du en kristen. Men vi lægger også vægt på, at livet sammen med Gud er en væksproces. Vi tror, det er muligt for Gud at gøre os til bedre mennesker, forstået på den måde, at Hans kærlighed kan få mere plads og indflydelse og blive den motiverende kraft i vores tilværelse. Det er vores opfattelse, at en levende tro også må få konsekvenser for den måde vi lever og omgås andre mennesker på. Det er kendetegnende for kristendommen, at det er i fællesskab med andre vi bedst lærer Gud at kende og vokser i troen – derfor tror vi alle har brug for det særlige fællesskab kirken er.


Medlem

Du kan blive medlem af Metodistkirken ved at bekende Jesus Kristus, Guds Søn som din frelser og herre. Ved at bekræfte at Bibelen indeholder det vi har brug for for at kende Gud. Samt ved at love du vil være trofast mod Metodistkirken og være med til at opretholde den med dine bønner, dine ressourcer, dit engagement i menighedens liv både ved at komme til gudstjenester og ved at tage del i de opgaver, der er i menigheden. Forud for medlemsoptagelsen er der et informations- og undervisningsmøde. Medlemsoptagelsen sker normalt ved en festlig gudstjeneste.


Lidt historie og navnet “Metodist”

Metodismen er en kristen bevægelse, som opstod i 1700-tallets England. Metodismens stifter John Wesley samlede nogle ivrige præstestuderende omkring sig. Det blev til en gruppe, der studerede Bibelen og bad flittigt,
hjalp fængselsfanger og fattige. De øvede sig på at leve et disciplineret og metodisk trosliv. Derfor fik de øgenavnet “metodister”. Navnet hang ved og blev til en officiel kirkebetegnelse. Kirken bredte sig over USA til Danmark
i midten af 1800-tallet.

Metodistkirken i Strandby blev stiftet som selvstændig menighed i 1928 og fik sit første menighedsråd. Før da var menigheden en del af Frederikshavn Metodistkirke. Den første aktivitet i Strandby begyndte allerede i 1870’erne, da Niels Tvilling bad en metodistprædikant om at tale ved et afholdsmøde i hans hus. Afholdsbevægelsen vandt stort indpas i den lille fiskerby og i
1892 opførtes et forsamlingshuset på Kirkevej, der var tilgængeligt for alle, som ville benytte det, afholdsfolk og missionsfolk. Senere opkøbte metodisterne alle aktier i forsamlingshuset og indrettede kirkesal med plads til 150 mennesker. Søndagsskolebevægelse, spejderarbejde og ungdomsforening voksede hurtigt og efterhånden blev pladsforholdene for lille i den gamle kirke. I 1960 blev grundstenen lagt til den kirke, vi kender i dag på hjørnet af Strandvej, Havnevej og Snerlevej.

Menigheden er i dag den største Metodistkirke i Danmark og benyttes flittigt af unge og gamle, børn og voksne fra alle samfundslag, efterkommere af de første metodister i byen og nytilkommere. Det er en åben kirke med et stort aktivitetsniveau, hvor der er plads til alle.

SE MERE HER